Văn bản đóng góp đề tài

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp đề tài


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

CÔNG VĂN ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI

Đề nghị đóng góp đề tài nghiên cứu …

Kính gửi: – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

– Phòng nghiên cứu khoa học … .

Nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học ……………………. và căn cứ theo Quyết định số …/QĐ-… về việc mở rộng và đóng góp đề tài nghiên cứu khoa học cấp … .

Phòng Nghiên cứu khoa học có những yêu cầu sau:

Đề nghị đơn vị phối hợp thực hiện tốt công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI