Mẫu cam kết góp vốn điều lệ [Mới nhất 2023]

Văn bản cam kết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp là một trong các tài liệu nhằm xác lập đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay không có văn bản pháp luật nào quy định về biểu mẫu cụ thể cho tài liệu trên.

Mẫu cam kết góp vốn điều lệ [Mới nhất 2023]

1. Cam kết là gì?

Cam kết được hiểu là sự cam đoan của một bên với bên được cam kết về việc giữ đúng lời hứa mà mình đưa ra. Trong giao dịch dân sự, cam kết  được xác lập trong một số giao dịch với nội dung thể hiện ý chí ràng buộc của bên viết cam kết với các điều khoản được ghi nhận trong văn bản.  Văn bản này có thể xác lập bằng cách thức viết tay hoặc đánh máy.

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, tại Điều 116 quy định giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương mà việc xác lập các giao dịch này làm phát sinh; thay đổi hoặc chấm dứt quyền; nghĩa vụ dân sự. Vì vậy có thể hiểu cam kết là một hành vi pháp lý đơn phương. Trong đó, bên cam kết cam đoan  thực hiện các nội dung đã được thỏa thuận trong giấy/ bản cam kết. Bên được cam kết có quyền yêu cầu bên cam kết thực hiện đúng; trọn vẹn và đúng hạn các nghĩa vụ dân sự phát sinh. Trường hợp bên cam kết không thực hiện hoặc thực hiện không trọn vẹn các nghĩa vụ dân sự đã cam kết gây tổn hại cho bên có quyền thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

2. Mẫu cam kết góp vốn điều lệ [Mới nhất 2023]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ VIỆC GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP

Văn bản cam kết này được lập và ký kết tại ………….. vào ngày … tháng … năm…… giữa các Bên có tên dưới đây:

BÊN A

  1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………

Ngày sinh:…………Quốc tịch:…………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………..

  1. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:…………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………..

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..…….

Thông tin về người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ………………… Giới tính: ……………………………………..

Ngày sinh: ……….. Quốc tịch:……………………………………………….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………….

BÊN B

  1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:……………………………………………….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………… …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………….

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………..

  1. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………..

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..……

Thông tin về người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………….

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………

Bên C (nếu có): Kê khai như Bên A và Bên B

Xét rằng, Bên A mong muốn nhận chuyển nhượng và Bên B cũng đồng ý về việc chuyển nhượng trên. Do đó, Bên A và Bên B ký kết Văn bản cam kết này với những nội dung sau đây:

  1. Bên chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp

1.1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………..

1.2. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:……….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..…..

Thông tin về người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………….

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: …………………………………

  1. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp:

2.1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………..

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………..

2.2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:……….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..…..

Thông tin về người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………….

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:………………………………………………

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: …………………………………

Cổ phần/Phần vốn góp của Bên A nhận chuyển nhượng từ Bên B là: Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có), chiếm …% vốn điều lệ công ty.

  1. Thông tin về giao dịch mua cổ phần/ phần vốn góp
  1. Thông tin về tổ chức kinh tế sau khi nhận phần vốn góp:

Tên tổ chức kinh tế:………………………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ: ……………….. VNĐ (Bằng chữ: ………………………….)

Tỷ lệ sở hữu:

 

Hai Bên cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của văn bản này và các hồ sơ gửi đơn vị nhà nước có thẩm quyền.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

……….., ngày ….. tháng …..năm….

 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com