Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ – Mẫu văn bản

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ

Đối với tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ không còn xa lạ với khái niệm “Phiếu giao nhận” mà cụ thể là biên bản giao nhận hàng hóa giữa bên bán và bên mua. Bài viết dưới đây là tổng hợp Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ . Các bạn cùng tham khảo nhé.

1. Khái niệm Thế nào là biên bản giao hàng hóa?

Biên bản giao nhận hàng hóa là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa trên thực tế. Bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo sự thỏa thuận trước của hai bên. Biên bản giao hàng có các đặc điểm sau:

Biên bản sẽ được lập ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết.

Khi bên bán đã giao đủ số lượng sản phẩm cho bên mua, bên này sẽ tiến hành kiểm tra và ký xác nhận theo quy định.

Biên bản giao nhận phải có đầy đủ thông tin của các bên tham gia và hàng hóa được giao.

Tránh ảnh hưởng về kinh tế cũng như tránh nhầm lẫn về hàng hóa, tiền bạc.

Ngoài ra, biên bản giao nhận hàng hóa cũng là một chứng từ quan trọng trong việc giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau:

– Biên bản giao hàng thể hiện việc giao hàng đã thực sự xảy ra, bên bán đã giao hàng và bên mua đã nhận hàng theo thỏa thuận của hai bên trước đó.

– Biên bản xác nhận số lượng vật tư hàng hóa nhằm mục đích xác nhận số lượng hàng hóa vật tư cần mua và trách nhiệm của bên mua trong trường hợp bên bán giao hàng nhưng bên mua không giao hàng cho người nhận hàng .

Như vậy, biên bản giao nhận hàng hóa là căn cứ pháp lý giúp khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra tranh chấp

2. Nội dung yêu cầu trong biên bản giao nhận hàng hóa:

– Tên đơn vị bán hàng

– Ngày tháng năm

– Người nhận hàng: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện, chức vụ

– Bên giao hàng: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện, chức danh

– Nội dung hàng giao, số lượng, đơn giá…..

– Ký xác nhận, ….

Mọi thông tin ghi trong biên bản giao nhận cần chính xác, đầy đủ, được xác minh và kiểm tra chặt chẽ. Trong trường hợp lập biên bản giao nhận sản phẩm, hàng hóa cần chú ý đến loại mặt hàng, tình trạng sản phẩm, số lượng, quy cách sản phẩm, tính chất sản phẩm, v.v.

Nếu là biên bản giao nhận tài sản thì biên bản cần đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và đầy đủ các thông tin như giá trị tài sản, quá trình ghi nhận thông tin tài sản cần được kiểm tra chặt chẽ để hạn chế tối đa những sai sót có thể phát sinh trong quá trình giao nhận tài sản. tài sản.

Bên cạnh các yếu tố trên, nét “tươi” hay chữ ký trực tiếp của đại diện hai bên gửi và nhận cũng là một yêu cầu quan trọng trong biên bản bàn giao vì nó thể hiện sự chắc chắn. Để chắc chắn về sự xác nhận của cả hai bên, chữ ký phải được thực hiện một cách sòng phẳng, đảm bảo được sự đồng ý, chấp nhận và hài lòng của cả hai bên. Trường hợp biên bản giao nhận không có chữ ký, họ tên cũng như dấu đóng dấu hợp lệ của hai bên thì biên bản đó không có giá trị pháp lý.

3. Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ:

3.1. Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ – mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG HÓA

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN: ……………………………………………………..

CÔNG TY: …………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………..

Đại diện bởi ông:………………………………………

Chức danh:……………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………….

Fax:………………………………………………………….

MST: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN: ……………………………………………………..

CÔNG TY…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………..

Đại diện bởi ông:………………………………………

Chức danh:………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………

Fax:………………………………………………………………

MST: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …01/NTD- MCT/20…, Bên A và Bên B cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

3.2. Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ – mẫu 2:

COMPANY……………..                                              SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Number: ……                                                                                                       ……., day month Year …….

 

 

 

 

 

RECEIPT OF DELIVERY

– Pursuant to the Sale and Purchase Agreement between …………………

– Based on the Order dated …………… of the Company …………….

Today, day …… month …. year At ……… … …………………………………., We include:
PARTY A (Consignee): ……………………

– Address : ……………………

– Telephone: Fax : ………………

– Representative: Mr. ……………………… .. Position: ……………………… ………..

PARTY B (party of goods): …………………………

– Address : ………………………

– Telephone: Fax : ………….. …………………

–  Representative of Mr. / Mrs. …………………… .. Position: ………………

The two sides agree on the delivery quantity as follows:

READ ALSO

Numerical order Name of goods categories ĐVT quantity Note

Party A affirms that Party B has assigned Party A the right type and quantity as above.

Both parties agree, sign the agreement. The minutes are made in 02 copies, each party keeps 01 copy with the same legal value.

Party A                                                                               Party B
(Bên nhận hàng)                                                              (Bên giao hàng)

3.3. Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh, song ngữ – mẫu 3:

CÔNG TY……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

…… ngày….., tháng…… năm….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

– Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

– Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm …. tại ……………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng):…………………

Địa chỉ:………………………………………..

Điện thoại:……………………………………

Đại diện Ông/bà:…………………………

Chức vụ:……………………………………….

BÊN B (Bên giaohàng):………………….

Địa chỉ:………………………………………

Điện thoại:…………………………………..

Đại diện: Ông/bà …………………………

Chức vụ: …………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A

(Bên nhận hàng)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên giao hàng)

3.4. Mẫu biên bản giao hàng chi tiết:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN ……………………………

CÔNG TY …………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………

Đại diện bởi ông: ………………….

Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại: …………. Fax: ……………….

MST: …………………..

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN ……………………….

CÔNG TY ………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………

Đại diện bởi ông: …………………….

Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại: ………….. Fax: ……………………

MST: …………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………………..….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:…….

……………………………

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

– Số lượng: ………………………..

– Tương đương với Trị giá: theo HD…………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ………………………………… với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./……/20…..

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

4. Câu hỏi thường gặp về biên bản giao nhận:

Phiếu giao hàng bằng tiếng Anh có quan trọng không?

Có phiếu giao hàng bằng tiếng Anh là rất quan trọng trong vận chuyển quốc tế. Biên bản giao nhận là chứng từ quan trọng để xác nhận hàng hóa đã được giao đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời gian đã thỏa thuận giữa các bên tham gia. Nó còn là chứng từ pháp lý để giải quyết tranh chấp về hàng hóa giữa các bên.

Trong một số trường hợp, tốt nhất là trong giao nhận hàng hóa đến các nước nói tiếng Anh hoặc giao dịch thương mại quốc tế, việc có phiếu giao hàng bằng tiếng Anh sẽ giúp các bên liên quan hiểu rõ. nội dung tài liệu và tránh ảo tưởng về số lượng, chất lượng và thời gian giao hàng.

Vì vậy, nhìn chung, việc có biên bản giao hàng bằng tiếng Anh là rất quan trọng trong vận chuyển hàng hóa quốc tế và giúp đảm bảo rằng các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp một cách dễ dàng và hiệu quả. kết quả tốt hơn.

5. Những vấn đề cần lưu ý khi lập biên bản giao nhận hàng hóa:

Cần lập 2 bộ biên bản mỗi bên giữ 1 bộ (có giá trị pháp lý tương thích) để đảm bảo tính minh bạch cho cả 2 bên. Ngoài ra, nếu xảy ra tranh chấp thì biên bản giao nhận là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết.

Cần lựa chọn mẫu biên bản phù hợp, cần chú ý đối tượng của mình là ai để chọn mẫu biên bản phù hợp. Ví dụ như biên bản giao nhận mẫu, biên bản giao nhận tài liệu, thiết bị, v.v.

Biên bản giao nhận có tính pháp lý cao nên bạn cần chú ý quản lý và lưu trữ cẩn thận sau khi có chữ ký xác nhận giữa hai bên.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191