Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm 2023 – Mẫu văn bản

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm 2023

Mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm là biểu mẫu được lập ra để yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm. Mẫu đơn nêu rõ người yêu cầu, sáng kiến yêu cầu được công nhận… Mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định về điều lệ sáng kiến.

1. Đơn yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm là gì?

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến là văn bản do cá nhân, tổ chức dùng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận sáng kiến của cá nhân, tổ chức đó theo quy định của pháp luật để làm căn cứ bảo hộ. Đảm bảo rằng sáng kiến của cá nhân hoặc tổ chức đó được công nhận sáng kiến của cá nhân, tổ chức đảm bảo quyền sở hữu bằng sáng chế của các đối tượng được công nhận. Tuy nhiên, vì sáng kiến chỉ được công nhận bởi cơ sở nên quyền sở hữu cũng thường chỉ được bảo vệ trong phạm vi cơ sở đã công nhận sáng kiến.

Sáng kiến được hiểu là sáng tạo của cá nhân, có tính chất khoa học, là sản phẩm của trí tuệ, do một hoặc nhiều người nghĩ ra và được ứng dụng vào thực tiễn.

Theo quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP, sáng kiến đáp ứng các điều kiện sau sẽ được công nhận:

– Có tính mới;

– Đã được ứng dụng hoặc thử nghiệm tại chỗ và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

Không thuộc các trường hợp bị cấm công nhận sáng chế như:

– Giải pháp trái trật tự công cộng, đạo đức xã hội được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm xét công nhận sáng kiến.

– Sáng kiến được hiểu là giải pháp quản lý, kỹ thuật, giải pháp tác nghiệp, giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, nghiệm thu, ứng dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. (Căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013)

Công nhận sáng kiến là sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận để phục vụ cho một lĩnh vực, hoạt động nhất định.

– Theo quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ sáng kiến như sau:

“Sáng tạo là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có tính mới trong cơ sở đó;

– Đã được áp dụng hoặc thử nghiệm tại cơ sở đó và có khả năng đạt hiệu quả;

– Không thuộc diện loại trừ.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN, các đối tượng sau đây được công nhận sáng kiến bao gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ công nghệ. Về kỹ thuật: đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 của Hợp đồng Sáng kiến Điều lệ. Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được hiểu như sau:

– Thứ nhất, giải pháp kỹ thuật là phương pháp kỹ thuật hoặc phương tiện kỹ thuật để giải quyết một nhiệm vụ xác định, bao gồm:

+ Sản phẩm ở dạng: vật, chất, vật liệu sinh học hoặc giống cây trồng, vật nuôi

+ Quy trình,…

– Thứ hai, giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, bao gồm:

+ Phương pháp tổ chức công việc

+ Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc

– Thứ ba, giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật trong bất kỳ lĩnh vực công việc nào, bao gồm:

+ Phương thức thực hiện thủ tục hành chính

+ Phương pháp thẩm định, đánh giá, tư vấn, đánh giá

+ Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện

+ Phương pháp huấn luyện thú cưng,…

– Thứ tư, giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.

Các đối tượng quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP không được công nhận sáng kiến:

– Giải pháp mà việc công bố, áp dụng trái với trật tự công cộng, đạo đức xã hội;

– Giải pháp là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

* Việc đánh giá, công nhận sáng kiến được thực hiện theo nguyên tắc sau:

– Hội đồng sáng kiến các cấp xét, đánh giá, công nhận sáng kiến;

– Trước khi đề nghị đánh giá, công nhận ở các cấp, sáng kiến phải được đơn vị cơ sở công nhận và cấp giấy chứng nhận;

– Đối với những ý tưởng sao chép của tác giả sẽ không được xem xét đánh giá và công nhận. Những sáng kiến đã được công nhận nhưng sau đó bị phát hiện sao chép nội dung hoặc bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, hội đồng cũng sẽ quyết định hủy kết quả đã xét trước đó.

2. Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: 

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

(ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

1.
2.
3.

– Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến:

– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)

– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

– Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụn thử (ghi ngày nào sớm hơn):

– Mô tả bản chất của sáng kiến:

– Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

– Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

– Đánh giá được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả.

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể dược áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, các nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)

Danh sách những người đã nộp tham gia áo dụng sáng kiến lần đầu (nếu có)

Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình dộ chuên môn Nội dung công việc hỗ trợ
1.
2.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoàn mọi thông tin nếu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoản cảnh chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2023

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Trình tự và nội dung yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm:

3.1. Trình tự công nhận sáng kiến kinh nghiệm:

Trình tự công nhận sáng kiến được thực hiện qua 4 bước như sau:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền công nhận sáng kiến tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận sáng kiến

– Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải được làm theo mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định;

– Bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến;

– Các bằng chứng, tài liệu được áp dụng như các đánh giá, nhận xét về hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến.

Bước 2: Tiến hành công nhận sáng kiến cấp cơ sở

Sáng kiến sẽ được công nhận dựa trên các tiêu chí sau:

– Là sáng kiến mới ở đơn vị cơ sở

– Sáng kiến đã được áp dụng tại đơn vị cơ sở

– Sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực nhất định

Bước 3: Nộp báo cáo đề xuất, sáng kiến

Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra đề xuất và đệ trình báo cáo sáng kiến về tác động của sáng kiến dựa trên bằng chứng về việc chuyển giao, sao chép ra bên ngoài, bằng chứng về quyền tác giả và đồng tác giả về phạm vi ảnh hưởng. ảnh hưởng của sáng kiến.

Bước 4: Công nhận sáng kiến

Trên cơ sở xét sáng kiến, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định công nhận sáng kiến theo quy định.

3.2. Nội dung của đơn yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm:

– Theo quy định tại Thông tư 18/2013 TT/BKHCN, hồ sơ công nhận sáng kiến cần có các thông tin sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tên ứng dụng “Ứng dụng ghi nhận sáng kiến”

+ Kính gửi “tên cơ sở đề nghị công nhận sáng kiến”

+ Thông tin của người yêu cầu công nhận sáng kiến, tác giả sáng kiến, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác hoặc hộ khẩu thường trú, chức danh, trình độ chuyên môn, tỷ lệ phần trăm đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến, ghi rõ các đồng tác giả sáng kiến (nếu có).

+ Tên sáng kiến

+ Thông tin về chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, lĩnh vực áp dụng sáng kiến, ngày sáng kiến được áp dụng hoặc thử nghiệm lần đầu trong trường hợp này tùy theo điều kiện nào đến trước.

+ Bản mô tả bản chất sáng kiến: trong nội dung này cần mô tả ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng các bước thực hiện sáng kiến cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, khả năng áp dụng của sáng kiến.

+ Ngoài ra, cần có danh sách những người đã tham gia thí điểm, lần đầu áp dụng sáng kiến nếu có, trong đó có đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú. , Nơi làm việc. công việc, vị trí công việc,… chức danh, trình độ chuyên môn, nội dung công việc hỗ trợ.

+ Chữ ký của người làm đơn


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191