Mẫu tờ trình đề nghị thành lập chi Đoàn thanh niên mới nhất

Bài viết dưới đây là Mẫu tờ trình đề nghị thành lập chi Đoàn thanh niên mới nhất giúp các bạn có thể viết Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên để gửi lên cấp trên xin được thành lập Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đảm bảo quyền lợi chế độ cho các đồng chí đoàn viên. Cùng tham khảo nhé

1.  Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên là gì?

Đoàn Thanh niên là tổ chức chi bộ của tổ chức cơ sở, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh niên. Chi hội là đơn vị trực thuộc của Tổ chức cơ sở và có thể hình thành các phân khu. Chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần.

Công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đơn vị đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi công tác xa, cơ quan được Đoàn cấp trên xác nhận thì sinh hoạt ít nhất 01 lần/lần. tháng.

Đề nghị nghị quyết thành lập đoàn thanh niên là đơn đề nghị thành lập đoàn thanh niên khi có đủ các điều kiện.

2. Mẫu tờ trình đề nghị thành lập chi Đoàn thanh niên mới nhất:

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG………..

Số: /TTr-PTDTBTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….………, ngày……. tháng…… năm…..

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Chi đoàn thanh niên

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng. số lượng cơ sở giáo dục đại học cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số…………..ngày….tháng…..…..của trường THPT Thái Thịnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học………….

Đề nghị nghị quyết của tổ chuyên môn, tổ văn phòng trường ………….,

Trường………….com xin giới thiệu nội dung sau:

Hiện nay, Trường………. Trong đó giáo viên, nhân viên trong độ tuổi đoàn viên là: …..đ/c.

bảo vệ, đảm bảo quyền lợi về chế độ cho đoàn viên, đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên đóng góp công sức tham gia thực hiện các phong trào do liên đoàn phát động.

Khó phát huy vai trò, tính tích cực, sáng tạo của đoàn viên trong sự nghiệp giáo dục, trồng cây không thắp tương lai của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Thể theo nguyện vọng của các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên và các đồng chí trong đoàn thanh niên Trường …………. Ban giám hiệu trường…………..trình Ban Thường vụ Đoàn xã và tổ chức Đoàn cấp trên xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ trường……………… thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng .

BGH nhà trường rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của quý Ban thường vụ Đoàn xã để Trường ………… sớm được thành lập Đoàn./.

Nơi nhận:

– Đoàn TN xã………;

– Lưu: VT, HĐTĐG.

HIỆU TRƯỞNG

3. Điều kiện thành lập đoàn thanh niên:

Chi bộ họp mỗi tháng một lần. Ở những vùng sâu, vùng xa, nơi đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc có nhiều công việc rời khỏi địa bàn, nếu được sự đồng ý của Đoàn cấp trên thì có thể định kỳ 3 tháng họp một lần. Đơn vị có từ 2 chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên có khả năng thành lập Đoàn cơ sở. Điều kiện thành lập công đoàn cơ sở tối thiểu phải có từ 3 đoàn viên trở lên. Để đủ điều kiện trở thành đoàn viên, mỗi thanh niên phải đạt các tiêu chuẩn sau:

Đầu tiên là trong độ tuổi từ 16 đến 30.

Hai là, tích cực học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống đúng đắn, cần kiệm, liêm chính; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên;

Thứ ba, đã tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện vận động vào tổ chức Đoàn;

Thứ tư, có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, điều kiện thành lập chi đoàn là phải đáp ứng số lượng đoàn viên tối thiểu theo quy định của điều lệ đoàn. Nếu số đoàn viên chưa đủ thì Đoàn cấp trên giới thiệu vào tổ chức đoàn cơ sở phù hợp. Các chi nhánh có khả năng thành lập các phân khu.

4. Các loại hình chi đoàn có tính chất đặc thù:

– Đoàn thanh niên được thành lập trong các đội hình thanh niên xung phong, thanh niên xung phong, thanh niên xung phong, đội lao động trẻ, các đơn vị, tổ, đội, tổ công tác, hợp tác xã… với khoảng có thời hạn từ 06 tháng trở lên thì được trực thuộc Đoàn cấp trên trực tiếp nơi thành lập hoặc Đoàn cơ sở nơi chi đoàn hoạt động.

– Ở các khu tập thể, nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp… nơi chưa có tổ chức Đoàn thì Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn nơi đó thành lập khu. chi nhánh trực thuộc. Các Chi đoàn này sẽ là hạt nhân để thành lập Đoàn tại các đơn vị đó.

– Việc thành lập chi đoàn ở những nơi đào tạo theo tín hiệu chỉ do Ban Chấp hành Đoàn trường căn cứ vào điều kiện cụ thể để quyết định cho phù hợp.

– Đối với các đơn vị có liên kết đào tạo, đoàn viên sinh hoạt và chịu sự quản lý của thành đoàn, đoàn trường nơi đoàn viên học tập.

5. Thủ tục xin thành lập đoàn thanh niên:

Bước 1: Cấp ủy hoặc lãnh đạo đơn vị gửi tờ trình kèm theo hồ sơ xin thành lập cho tổ chức có thẩm quyền thành lập (theo quy định của Điều lệ Đoàn). Quy trình, hồ sơ xin thành lập bao gồm:

Lập đề án thành lập Đoàn tại đơn vị.

Đề án thành lập tổ chức cơ sở Đoàn.

Dự thảo phương hướng hoạt động trong thời gian làm việc.

Danh sách trích ngang dự kiến Ban chấp hành lâm thời.

Tổng hợp danh sách Đoàn viên, Đảng viên, Đoàn viên ưu tú (nếu có).

Bước 2: Tổ chức đoàn có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, phối hợp trao đổi, thống nhất với lãnh đạo đơn vị (có biên bản làm việc giữa tổ chức đoàn có thẩm quyền với cấp ủy hoặc lãnh đạo đơn vị). đơn vị đề nghị thành lập Đoàn) và tiêu chí ra quyết định thành lập.

Bước 3: Tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập.

Ghi chú:

Các cấp bộ đoàn có trách nhiệm rà soát chặt chẽ tình hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị mình; phát hiện những đơn vị đủ điều kiện thành lập Đoàn; chủ động tiếp cận, trao đổi với lãnh đạo đơn vị và hướng dẫn liên tục hồ sơ, thủ tục thành lập Đoàn tại đơn vị.

Sau khi tổ chức Đoàn được thành lập, đơn vị ra quyết định thành lập có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở Đoàn mới thành lập thực hiện hồ sơ giải quyết con dấu theo đúng quy trình.

6. Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là đoàn viên cộng sản trẻ, nguồn bổ sung quan trọng cho Đảng không ngừng phát triển. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, là của thanh niên và vì thanh niên nên Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, đỡ đầu những thanh niên tiên tiến trở thành người khuyết tật. lãng phí đoàn viên, từ đoàn viên ưu tú đến đảng viên.

Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần gũi nhất với Đảng – Đảng cho phép tổ chức được đại diện là đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng….

Đảng luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu cho thanh niên hiểu sâu hơn về bản chất của Đảng, góp ý cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, kiên cường theo tinh thần của Đảng. Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) và chống ảnh hưởng học tập, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, vai trò, trách nhiệm của người Đoàn viên trong mọi thời đại, nhất là trong thời kỳ mới là vô cùng to lớn và quan trọng.

– Đối với nhà nước: Công đoàn là chỗ dựa vững chắc cho nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; tuyên truyền, vận động, giáo dục giáo viên trở thành công dân tốt.

– Đối với thanh niên và tổ chức thanh niên: Đoàn là lực lượng nòng cốt định hướng thanh niên theo lý tưởng của Đảng: tạo môi trường hoạt động tốt cho thanh niên; định hướng hoạt động của thanh niên trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên.

– Đối với các tổ chức chính trị – xã hội khác của Mặt trận Tổ quốc: Đoàn thanh niên là lực lượng phân phối, liên kết với các tổ chức trong giáo dục thiếu niên, nhi đồng: phân phối với các đoàn thể nhân dân. các tổ chức chính trị – xã hội khác (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ…) trong công tác quản lý, giáo dục thanh niên; Xây dựng cơ chế hoạt động trong công tác giáo dục, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên (Nghị quyết, công văn chỉ đạo liên tịch giữa cơ quan và tổ chức Đoàn).

– Đối với thiếu niên, nhi đồng: Đoàn là người phụ trách, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng: cử đội ngũ cán bộ Đoàn phụ trách công tác đội; thành lập tổ chức Hội đồng Đội các cấp có nhiệm vụ trực tiếp làm công tác thiếu nhi, tổ chức, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của thiếu nhi ở từng cấp; tạo sân chơi cho thiếu nhi, huy động các lực lượng xã hội trong việc đầu tư, hỗ trợ về vật chất, kinh phí cho hoạt động của Đội.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com