Thông báo mời sơ tuyển

Thông báo mời sơ tuyển là văn bản của cơ quan/ tổ chức ban hành về việc mời sơ tuyển đối với các ứng viên đã đạt một số yêu cầu sơ tuyển mà trước đó cơ quan/ tổ chức đề ra, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo mời sơ tuyển

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY CỔ PHẦN……..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

(V/v mời sơ tuyển ứng viên vào vị trí………)

Căn cứ Kế hoạch số…./KH-… về việc tuyển dụng một số vị trí……………..do Công ty Cổ phần……….. ban hành;

Căn cứ Thông báo số…./TB-… về thực hiện kế hoạch tuyển dụng………………………

Công ty thông báo mời sơ tuyển các ứng viên có tên trong danh sách sau đây:

SttHọ tênThông tinVị trí ứng tuyển
1   
2   
   

Thời gian sơ tuyển: Bắt đầu từ ….giờ….phút ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Các ứng viên lưu ý đến đúng giờ sơ tuyển và mang theo………………………………….

Trân trọng!

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và thực hiện);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI