Đề thi giữa học kì 1 Tin học 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Thông qua môn học Tin học, người học có thể hiểu rõ hơn về cách hoạt động của máy tính, các ứng dụng phần mềm phổ biến, các công nghệ mạng và cơ sở dữ liệu. Dưới đây là bài viết về: Đề thi giữa học kì 1 Tin học 12 năm 2023 – 2024 có đáp án.

1. Đề cương ôn thi giữa học kì 1 Tin học 12 năm 2023 – 2024:

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản trong cửa sổ CSDL

1.1. CSDL (Database): là tập hợp các dữ liệu có tổ chức và có tính liên kết với nhau.

1.2. Bảng (Table): là một đối tượng chính trong CSDL, chứa các thông tin được sắp xếp trong các cột và hàng.

1.3. Trường (Field): là các thành phần dữ liệu nhỏ nhất trong một bảng, nó thể hiện một đơn vị thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại,…

1.4. Khóa chính (Primary Key): là trường duy nhất định danh mỗi hàng trong bảng.

1.5. Khóa ngoại (Foreign Key): là trường trong bảng tham chiếu đến khóa chính của một bảng khác.

1.6. Hàm (Function): là các hành động xử lý dữ liệu được thực hiện trên các trường và trả về kết quả mới.

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS): là phần mềm quản lý CSDL.

2.2. DBMS có các chức năng chính: tạo, sửa đổi, truy vấn và xóa dữ liệu trong CSDL.

2.3. DBMS có các loại: quan hệ (RDBMS), phi quan hệ (NoSQL), đối tượng (OODBMS),…

2.4. RDBMS là hệ quản trị dữ liệu quan hệ phổ biến nhất, sử dụng SQL để truy vấn và thao tác dữ liệu.

Bài 3: Giới thiệu về Accsess

3.1. Microsoft Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft.

3.2. Access được tích hợp trong bộ công cụ Office và có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng quản lý dữ liệu đơn giản.

3.3. Access có các thành phần chính: bảng, biểu mẫu, truy vấn, báo cáo và macro.

3.4. Access cũng hỗ trợ kết nối đến các cơ sở dữ liệu khác như SQL Server và Oracle.

Bài 4: Cấu trúc bảng

4.1. Mỗi bảng trong Access bao gồm các trường và các bản ghi.

4.2. Mỗi trường có các thuộc tính như tên, kiểu dữ liệu, độ dài và các ràng buộc.

4.3. Kiểu dữ liệu của trường có thể là văn bản, số, ngày tháng, đối tượng OLE, hình ảnh,..

4.4. Ràng buộc (Constraint) là các quy tắc để giới hạn giá trị được chấp nhận trong các trường. Ràng buộc có thể là khóa chính, khóa ngoại, giới hạn giá trị (điều kiện),…

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

5.1. Thêm bảng mới: Sử dụng trình thiết kế bảng để tạo bảng mới và các trường tương ứng.

5.2. Thêm dữ liệu: Sử dụng chế độ xem bảng để thêm dữ liệu mới vào các bản ghi.

5.3. Truy vấn dữ liệu: Sử dụng câu lệnh SQL hoặc trình thiết kế truy vấn để truy vấn và lấy dữ liệu từ bảng.

5.4. Chỉnh sửa dữ liệu: Sử dụng chế độ xem bảng hoặc trình thiết kế bảng để chỉnh sửa dữ liệu đã có trong các bản ghi.

5.5. Xóa dữ liệu: Sử dụng chế độ xem bảng để xóa các bản ghi không cần thiết.

5.6. Xóa bảng: Sử dụng trình thiết kế bảng để xóa bảng không cần thiết khỏi CSDL.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi giữa học kì 1 Tin học 12 năm 2023 – 2024 có đáp án:

2.1 Đề thi: 

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm; mỗi câu 0,33 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi.

Câu 1. Để tạo lập và khai thác một CSDL ta cần phải có :

A. CSDL và hệ QTCSDL.

B. Các thiết bị vật lí

C. A đúng và B sai

D. A , B đều đúng

Câu 2. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc các bản ghi theo ô, sau khi đã chọn ô dữ liệu, ta thực hiện thao tác. :

A. Nhấn nút Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

B. Nhấn nút Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

C. Nhấn nút Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

D. Cả B và C

Câu 3. Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột:

A. Field Name

B. Description

C. Date Type

D.Field Properties

Câu 4. Để mở một bảng đã có trên CSDL hiện tại ta thực hiện:

A. File/New/ Blank database.

B. Nháy chuột vào

C. Creat Table in Design View.

D. File/Open/ Blank database.

Câu 5. Để tạo mẫu hỏi, trong cửa sổ CSDL đang làm việc ta nháy chuột vào đối tượng nào là đúng?

A. Forms

B. Queries

C. Table

D. Report

Câu 6. Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, muốn dùng thuật sỹ để tạo biểu mẫu, thao tác nào sau đây đúng:

A. Record/ Filter/ Filter by Form.

B. Form/ Create Form by using Wizard/

C. Record/ Filter/ Filter by Selection.

D. Insert/ Form.

Câu 7. Một ngân hàng thực hiện chuyển 2000000 đồng từ tài khoản A sang tài khoản B. Giả sử tài khoản A bị trừ 2000000 đồng nhưng số dư trong tài khoản B chưa được cộng thêm, thì đây vi phạm:

A. Tính toàn vẹn.

B. Tính độc lập

C. Tính nhất quán.

D. Tính không dư thừa.

Câu 8. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để thiết kế một mẫu hỏi mới, ta thực hiện:

A. Queries/ nháy nút Design.

B. Queries/ Create Query by using Wizard

C. Queries/ Create Query in Design New.

D. Cả a và c đều đúng

Câu 9. Mỗi thư viện đều có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc được mượn trong một lần, đó là:

A.Tính cấu trúc

B.Tính nhất quán

C. Tính không dư thừa

D. Tính toàn vẹn

Câu 10. Để sửa cấu trúc bảng, sau khi chọn tên bảng ta nhất nút:

A. Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

C. Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

D. Tất cả đều sai

Câu 11. Các bước để tạo liên kết với bảng là:

(1). Tại trang bảng chọn Tool/ Relationships.

(2). Tạo liên kết đôi một giữa các bảng.

(3). Đóng hộp thoại Relationships/ Yes để lưu lại. (4.) Chọn các bảng sẽ liên kết.

A. (1)->(4)-> (2)->(3)

B. (2)-> (3)-> (4)-> (1)

C. (1)->(2)->(3)-> (4)

D. (4)->(2)->(3)->(1)

Câu 12. Mỗi thư viện đều có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc được mượn trong một lần, đó là:

A.Tính cấu trúc

B.Tính nhất quán

C. Tính không dư thừa

D. Tính toàn vẹn

Câu 13. Một ngân hàng thực hiện chuyển 2000000 đồng từ tài khoản A sang tài khoản B. Giả sử tài khoản A bị trừ 2000000 đồng nhưng số dư trong tài khoản B chưa được cộng thêm, thì đây vi phạm:

A. Tính toàn vẹn .

B. Tính độc lập

C. Tính nhất quán .

D. Tính không dư thừa .

Câu 14. Các bước để tạo liên kết với bảng là:

(1). Tại trang bảng chọn Tool/ Relationships.

(2). Chọn các bảng sẽ liên kết.

(3). Tạo liên kết đôi một giữa các bảng.

(4). Đóng hộp thoại Relationships/ Yes để lưu lại.

A. (1)->(4)-> (2)->(3)

B. (2)-> (3)-> (4)-> (1)

C. (1)->(2)->(3)-> (4)

D. (4)->(2)->(3)->(1)

Câu 15. Để khởi động Access ta thực hiện:

A. Nháy Start/ Programs/ Microsoft Access;

B. Nháy đúp vào biểu tượng Access phía góc trái cửa sổ Access;

C. Nháy đúp vào biểu tượng Access phía góc trái cửa sổ Access rồi chọn Open;

D. Cả a và b đúng;

Câu 16. Để thay đổi cấu trúc của biểu mẫu, sau khi chọn tên biểu mẫu ta thực hiện:

A. Nhấn nút Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

B. Chọn Create Form In Design View

C. Nhấn nút Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2022 - 2023 có ma trận có đáp án (4 đề)

D. Chọn Create Form By Using Wizard

Câu 17. Tệp CSDL trong Access có phần mở rộng là:

A. .doc

B. .mdb

C. .xls

D. .pas

Câu 18. Để tạo CSDL mới trong Access ta thực hiện:

A. Create Table In Design View

B. Create Table By using Wizard

C. File/ Open/

D. File/ New/Blank Database;

II. TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Câu 1 (2.0đ): Tính an toàn và bảo mật thông tin và tính nhất quán trong CSDL là gì?

Câu 2 (2.0đ): Hãy trình bày các chức năng của các đối tượng chính trong một CSDL của Microsoft Access?

2.2 Đáp án:

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm; mỗi câu 0,33 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ĐA A A B B B C C D B A D C A A C B D  

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu Đáp án Điểm
Câu 1

(2.0 điểm)

– Tính an toàn và bảo mật thông tin: CSDL cần được bảo vệ an toàn, phải ngăn chặn những truy xuất không được phép và phải khôi phục được CSDL khi có sự cố xảy ra.

– Tính nhất quán: Sau những thao tác cập nhật dữ liệu và ngay cả khi có sự cố (phần cứng hay phần mềm) xảy ra trong quá trình cập nhật, dữ liệu trong CSDL phải đảm bảo đúng đắn.

 

1.0

 

1.0

Câu 2

(2.0 điểm)

các chức năng của các đối tượng chính trong Access

  • Bảng (Table): lưu dữ liệu, là đối tượng cơ sở chứa thông tin về một chủ thể xác định.

Mẫu hỏi (query): sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dl xác định từ một hoặc nhiều bảng

Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.

  • Báo cáo (report): định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra
 

0.5

 

0.5

 

0.5

0.5

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Sinh học 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 GDCD 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Ngữ Văn 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Công nghệ 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Lịch sử 12 năm 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận đề thi giữa học kì 1 Tin học 12 năm 2023 – 2024 có đáp án:

Tên Chủ đề

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Bài 1: một số khái niệm cơ bản Biết công việc thường gặp khi xử lí thông tin củ một tổ chức, hệ QTCSDL Biết được khái niệm của CSDL          
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0.66

6.6%

1

2

20%

        3

2.6

26.6%

Bài 2: hệ quản trị cơ sở dữ liệu Các chức năng của HQTCSDL            
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0.99

9.9%

          3

0.99

9.9%

Bài 3: giới thiệu về Accsess Biết Access là gì, biết chức năng của Access,   Hiểu được cách khởi động Access, lưu Access Hiểu được các đối tượng và chức năng của chúng trong Access      
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0.99

9.9%

  2

0.66

6.6%

1

2

20%

    6

3.65

36.5%

Bài 4: cấu trúc bảng Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng:

+Cột (Thuộc tính): tên, miền giá trị.

+Dòng (Bản ghi): Bộ các giá trị của thuộc tính.

+ Khoá.

 

  Hiểu được các kiểu dữ liệu của Access        
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0.99

9.9%

  2

0.66

6.6%

      5

1.65

16.5%

Bài 5:các thao tác cơ bản trên bảng Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu.            
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0.99

9.9%

          3

0.99

9.9%

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

15

6.67

46.2%

5

3.33

46.4

  Số câu: 20

Số điểm: 10

100%

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com